آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم

بازی ورق و پاسور هفت و نیم یکی از بازی هاي‌ جذاب در دورهمی ها می‌باشد این بازی را اگر بلد باشید میتوانید ساعت ها دورهمی جذاب و سرگرم کننده اي درکنار هم داشته باشید در ادامه با آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی ورق هفت و نیم 

هدف از هفت و نیم: جمعاً هفت و نیم با دست، یا تا حد امکان نزدیک، بدون تجاوز از ان.

تعداد بازیکنان: 4-6 بازیکن

تعداد کارتها: دسته 40 کارتی «52 کارت بدون 8؛ 9 و 10 کارت.»

نوع بازی: شرط بندی 

 

هفت و نیم یک بازی قمار اسپانیایی اسـت کـه از بسته هاي‌ 40 یا 48 کارتی استفاده می‌کند. بسته کارت اسپانیایی دارای چهار کت و شلوار اسـت: oros «سکه»؛ bastos «چوب»؛ copas «فنجان»؛ و espadas «شمشیر». سه کارت تصویر عبارتند از: سوتا «جک یا 10»؛ کابالو «اسب یا 11»؛ و ری «شاه یا 12». بـه طور کلی، هفت و نیم با عرشه 40 کارتی بازی میشود. دراین بازی بازیکنان مقابل بانک بازی می‌کنند.

آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم

ارزش کارت

آس: 1 امتیاز «هر کدام»

2-7: ارزش اسمی

کارت هاي‌ چهره: 1/2 امتیاز «هر کدام»

قبل از شروع بازی، حداقل و حداکثر شرط باید تصمیم گیری شود.

 

روش بازی هفت و نیم

بانکدار بـه عنوان فروشنده عمل میکند، این شخص ممکن اسـت بـه طور تصادفی انتخاب شود. این بازیکن بـه معامله ادامه میدهد تا زمانی کـه یک بازیکن دقیقاً 7.5 امتیاز بگیرد، این بازیکن ادعای بانک را دارد.

 


بیشتر بخوانید : چگونه در بازی پاسور تقلب کنیم؟ | روش پولساز برای پیروزی در ورق


آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم

فروشنده کارت ها را بـه هم میزند و برش میدهد. همه ی بازیکنان، بـه جز بانکدار، در محدوده هاي‌ از پیش تعیین شده شرط بندی می‌کنند. بانکدار/فروشنده سپس بـه هر بازیکن یک کارت تکی، رو بـه پایین می‌دهد. معامله از سمت راست فروشنده شروع میشود ودر خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت می گذرد، بـه طوری کـه فروشنده با خود بـه اتمام می‌رسد. کارت ها را در طول بازی مخفی نگه دارید.

 

قوانین بازی هفت و نیم

با شروع بـه سمت راست فروشنده ها، در نوبت هر بازیکن، انها ممکن اسـت برای التیام مجموع کارت خود، کارت هاي‌ اضافی تقاضای کنند.اگر بازیکنی از مجموع خود راضی باشد.

 

میماند- کارت اضافی دریافت نمیکند و بـه بازیکن بعدی پاس میدهد.

اگر بازیکنی بخواهد مجموع خودرا افزایش دهد، می‌تواند یک کارت اضافی از فروشنده بخواهد.

اگر کارت ها از 7.5 امتیاز فراتر رفتند، کارت هاي‌ خودرا نشان دهید و شرط خودرا باطل کنید.

اگر کارت ها دقیقاً 7.5 امتیاز هستند، دست خودرا نشان دهید.

نوبت شـما تمام شده اسـت و بـه احتمال زیاد برنده خواهید شد، مگر این کـه فروشنده دست بهتری داشته باشد.

 

اگر کارت ها هنوز کمتر از 7.5 امتیاز هستند، می‌توانید کارت دیگری تقاضای کنید. شـما می‌توانید هر تعداد کارت را کـه دوست دارید تقاضای کنید، تا زمانی کـه رد نکنید.کارت هاي‌ اضافی رو بـه بالا پخش میشوند، در حالی کـه کارت اولیه رو بـه پایین باقی می‌ماند. هنگامی کـه بازیکنان نوبت خودرا تمام می‌کنند، فروشنده دست انها را نشان می‌دهد. فروشنده ممکن اسـت کارت هاي‌ اضافی را نیز بگیرد، اما همان‌ گونه نمیتواند کارت رو بـه پایین بازیکن دیگر را ببیند.

 

بررسی کارت های بازی هفت و نیم

اگر یک فروشنده رد شود، بـه هر بازیکنی کـه سهام خودرا رد نکرده اسـت بـه اضافه مبلغ مساوی دیگر بدهکار اسـت.اگر دیلر در امتیاز 7.5 یا کمتر باقی بماند، دیلر برنده شرط بندی بازیکنانی اسـت کـه دست هاي‌ با ارزش برابر یا کمتر دارند. بـه بازیکنانی کـه مجموع بالاتری دارند، سهام خود بـه اضافه و مبلغ اضافی برابر پرداخت میشود.

آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم

فروشنده/بانکدار برنده همه ی تساوی هاست.اگر یک بازیکن 7.5 امتیاز کسب کند، برنده می‌شود ودر دست بعدی بانک را نظارت می‌کند. اگر بیش از یک بازیکن دریک دست بـه امتیاز 7.5 برسد، بدون احتساب فروشنده/بانک، بازیکن نزدیک بـه سمت راست فروشنده، بانک را در دست بعدی نظارت میکند.

 

یک کارت تصویر/چهره کـه بـه عنوان کارت وحشی تعیین شده اسـت. مقدار ممکن اسـت 1-7 یا 1/2 باشد.قبل از شروع یک معامله جدید، بانک ممکن اسـت بـه هر بازیکنی کـه پیشنهاد خرید ان را ارائه دهد فروخته شود.

 

مزایای بازی هفت و نیم

با توجه بـه این کـه Ludoteka گزینه بازی با پول واقعی یا مجازی را ارائه نمی‌دهد، ما عده اي از انطباق هاي‌ بازی را بـه عنوان بازی مانند سایر بازی هاي‌ Ludoteka انجام داده ایم.

همه ی بازیکنان در شروع بازی امتیاز یکسانی دارند: 25؛ 22 یا 20 «هنگامی کـه تا 15 معامله بازی میکنند»؛ و 30؛ 27 یا 25 «30 معامله»؛ با توجه بـه تعداد بازیکنان «4؛ 5 یا 4» بـه ترتیب 6».

 

بازیکنی کـه تمام امتیازات را از دست بدهد حذف می‌شود.بازی تا زمانی ادامه می یابد کـه تنها یک بازیکن تمام امتیازها را بـه دست آورد، یا فقط تا زمانی کـه حداکثر تعداد معاملات انجام شود، 15 یا 30. دراین مورد آخر، برنده کسی اسـت کـه در پایان بازی امتیاز بیشتری کسب کند.

 

دامنه مقادیر ممکن برای شرط بندی در طول بازی افزایش می یابد، از 2 تا 5 شروع میشود و بین 6 تا 12 بـه اتمام میرسد.اگر بانک حذف شود، بازیکنی کـه بهترین بازی را در معامله قبلی داشته اسـت، می‌گیرد.

آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم

 

ترفند برد در بازی هفت و نیم

یک عقربه با دو 7 و هیچ چیز دیگر، همه ی عقربه هاي‌ دیگر را شکست می‌دهد. این دست پس از ساخته شدن باید نشان داده شود. بازیکنانی کـه این دست را دارند سه برابر سهام خودرا از بانکدار دریافت می‌کنند. یک دلال با این دست فقط از هر بازیکنی شرط میگیرد، همین. بازیکنان با این دست در معامله بعدی بانک را بازرسی میکنند.

 


بیشتر بخوانید : ایده های ناب در مورد شمارش کارت ها در بازی پاسور


 

بازیکنان ممکن اسـت کارت هاي‌ رو بـه پایین را تقاضای کنند. با این حال، تنها یک کارت ممکن اسـت در هر زمان رو بـه پایین باقی بماند، بنابر این کارتی کـه بازیکن در حال حاضر رو بـه پایین دارد باید برگردانده شود. اینکار باید قبل از دریافت کارت جدید رو بـه پایین انجام شود.

آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم

دست‌هاي‌ دارای دو کارت تصویر/صورت ممکن اسـت تقسیم شوند. این بدان معنی اسـت کـه انها ممکن اسـت از هم جدا شوند و بـه عنوان دو دست متفاوت بازی شوند. اگر تقسیم را انتخاب کردید، باید یک شرط برای دست دوم قرار دهید کـه حداقل برابر با شرط قرار داده شده برای دست اول باشد. ممکن اسـت دستها را برای مدت نامحدودی از هم جدا کنید.

آموزش بازی پاسور هفت و نیم + ترفند و قوانین لازم

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی. را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین هم اکنون کلیک کنید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *