بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز

کنستا Canasta یکی از بازی هاي‌ ورق و کارتی جذاب مخصوص دورهمی ها اسـت کـه بسیار سودمند هم خواهد بود در ادامه با بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی کنستا 

انواع مختلفی از بازی کارتی کنستا وجوددارد. ما دراین پست، نوعی از این بازی را بـه شـما آموزش می دهیم کـه بازی کارتی کنستا را به‌ صورت 4 نفره بازی می کنند.این 4 بازیکن بـه 2 تیم 2 نفره تقسیم می شوند. هم تیمی‌ها برای انجام بازی، روبروی یک دیگر مینشینند.

 

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

برای انجام این بازی، شـما بـه 2 دسته کارت 52تایی نیاز دارید. همچنین باید جوکرهای این دسته کارت‌ها نیز همراهشان باشد. یعنی در کل شـما 4 جوکر نیز دراین بازی خواهید داشت. ودر نهایت شـما با 104 کارت و 4 جوکر بازی را شروع می کنید.ابتدا با توافق بازیکنان، یکی از بازیکنان نقش دیلر را بر عهده می گیرد و شروع بـه پخش کارت‌ها بین بازیکنان می نماید.

 

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

دیلر باید بـه هر بازیکن 11 کارت بدهد. نحوه توزیع کارت‌ها توسط دیلر در بازی کارتی کنستا، بدین شکل اسـت کـه دیلر نخستین کارت را بـه بازیکن سمت چپ خود میدهد، سپس توزیع کارت به‌صورت ساعتگرد ادامه پیدا می کند و بـه هر بازیکن هر بار یک کارت می دهد تا زمانی کـه تمامی بازیکنان از جمله خودش، 11 کارت داشته باشند.

 

سپس از کارت‌هایي کـه وجود داشت، یکسری از کارت‌ها در دست دیلر باقی میماند. دیلر این دسته کارت باقی مانده را در وسط میز، به‌ صورت رو بـه پایین، به عنوان دسته کارت باقی مانده، قرار میدهد. سپس بالاترین کارت را از روی دسته کارت باقی مانده برمی‌دارد ودر کنار دسته کارت، به‌صورت رو بـه بالا قرار می دهد. این کارت، نخستین کارت دیسکارد پایل را تشکیل میدهد.

 

بازیکنان در حین بازی، از دیسکارد پایل و یا از دسته کارت باقی مانده، کارت برمی‌دارند یا در اصطلاح دراو «draw» میکنند. همچنین بر روی دیسکارد پایل، طبق قوانینی کـه وجوددارد، کارت دور می اندازند، یا در اصطلاح دیسکارد «discard» می کنند.

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

ترفند برد در بازی کنستا

هدف از انجام بازی در بازی کارتی کنستا این اسـت کـه نخستین تیمی باشید کـه بـه امتیاز 5000 میرسید.بازیکنان باید تلاش کنند کـه دراین بازی، امتیاز کسب کنند. کسب امتیاز از طریق ترکیب کردن کارت‌هاي‌ هم رتبه با یک دیگر و یکسری قوانین دیگر در قالب یک تیم، انجام می شود.

 

یک ترکیب «meld» از کارت‌ها دراین بازی، حداقل باید 3 کارت داشته باشد، تا ترکیب شروع شود. ترکیب از کنار هم قرار دادن کارت‌هاي‌ هم‌رتبه شکل میگیرد. برای مثال ترکیبی از کارت‌هاي‌ عدد 9؛ یا ترکیبی از کارت‌هاي‌ آس.

 

کارت‌هاي‌ جوکر و کارت‌هاي‌ عدد 2؛ کارت‌هاي‌ وایلد «دارای قدرت خاص» هستند. قدرت این کارت‌ها این اسـت کـه می توانند بـه هر ترکیبی اضافه شوند.اما یک ترکیب نمیتواند تعداد وایلد کارت‌هایش از تعداد کارت‌هاي‌ اعداد واقعی‌اش بیشتر باشد.

برای مثال یک ترکیب از کارت‌هاي‌ عدد 9؛ اگر سه کارت عدد 9 دارد، نمی تواند بیشتر از 3 کارت، وایلد کارت را شامل شود.

 

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

دریک بازی واقعی، شـما باید کارت‌هایتان را از دیگر بازیکنان، پنهان نگه دارید و اجازه ندهید کسی کارت‌هاي‌ شـما را ببیند.بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت، نخستین بازیکنی اسـت کـه باید بازی را شروع کند.

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

نوبت هر بازیکن با کشیدن یک کارت از دسته کارت باقی مانده در وسط میز شروع می شود. و با دور انداختن یک کارت بر روی دیسکارد پایل وسط میز، پایان مییابد. بازیکن در طی نوبت خود، باید کارت بازی کند. این بازی کارت می تواند شامل ساخت ترکیب از کارت‌ها، اضافه کردن کارت بـه ترکیب‌هاي‌ ساخته شده و … باشد.

 

شمارش کارت های قرمز

اگر بـه یک بازیکن، در حین توزیع کارت، دیلر یک کارت قرمز با عدد 3 «یعنی 3 دل یا 3 خشت» داده باشد، یا این‌که یک بازیکن در نوبت خود، یک کارت قرمز با عدد 3 را از دسته کارت باقی مانده کشیده باشد.

 

بازیکن باید فوراً ان کارت قرمز عدد 3 را بر روی میز بازی کند. سپس باید بازیکن یک کارت از دسته کارت باقی مانده بکشد و ان را جای گزین کارت 3 بازی‌شده بکند. پس از ان نوبت بازی خودرا انجام دهد.

 

زمانی کـه یک بازیکن، یک کارت از دسته کارت باقی مانده می کشد و می بیند کـه ان کارت، کارت 3 با رنگ قرمز اسـت، فورا ان را بر روی میز بازی می کند و یک کارت دیگر را از دسته کارت باقی مانده می کشد و جای گزین میکند.

 

یک بازیکن تنها در صورتی اجازه دارد به جای دسته کارت باقی مانده، بالاترین کارت دیسکارد پایل را بردارد کـه بخواهد با ان کارت یک ترکیب بسازد، یا ان را بـه یک ترکیبی کـه از قبل ساخته شده اسـت، اضافه کند. در غیر اینصورت، بازیکن باید بالاترین کارت از دسته کارت باقی مانده را بردارد.

 

برای مثال اگر بالاترین کارت دیسکارد پایل، بی بی خشت باشد و بازیکن با بی بی خشت نتواند یک ترکیب بسازد و یا ترکیبی برای اضافه کردن بی بی خشت نداشته باشد، وادار اسـت کـه بالاترین کارت دسته کارت باقی مانده را بردارد.

 

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

برای مثال فرض کنید، نوبت بازیکن عدد 2 اسـت کـه بازی کند. او باید نوبت بازی خودرا با کشیدن یک کارت شروع کند. او میبیند کـه در دست خود، 2 کارت عدد 8 دارد. از طرفی بالاترین کارت دیسکارد پایل نیز کارت عدد 8 اسـت.

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

بنابر این از آنجایی کـه می تواند با این 8 و دو کارت 8 دورن دستش، یک ترکیب بسازد، 8 را از روی دیسکارد پایل برمی‌دارد. و سپس 3 کارت عدد 8 خودرا به عنوان یک ترکیب روبروی خودش روی میز میگذارد

 

.یک بازیکن، زمانی کـه از یک رتبه‌ي کارت «مثلاً از کارت عدد 2»؛ حداقل 3 کارت در دستش دارد، میتواند ترکیب بسازد و ان را روبروی خود روی میز قرار دهد.همانگونه کـه گفتیم، نوبت هر بازیکن با دور انداختن یک کارت پایان مییابد. کارتی کـه دور انداخته می شود را بازیکن بر روی دیسکارد پایل قرار می دهد.

 

قوانین بازی کنستا

زمانی کـه یک کارت عدد 3 مشکی دور انداخته می شود، دیسکارد پایل بلاک می شود و بازیکن بعدی، در هر حالتی وادار اسـت کـه از دسته کارت باقی مانده، کارت بکشد و اجازه ندارد از دیسکارد پایل، کارت دراو کند.بـه این نکته دقت داشته باشد، کـه ترکیب‌هایي کـه بازیکنان یک تیم می‌سازند، همگی در روبروی یکی از بازیکنان ان تیم قرار می گیرد.

 

همچنین این نکته را نیز درنظر بگیرید کـه کارت‌هاي‌ عدد 3 قرمزی کـه اعضای یک تیم بازی میکنند، در حین بازی ان‌ها را بـه شکل یک ترکیب روی هم قرار می دهند.

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

همچنین وقتی یکی از اعضای گروه یک ترکیب می‌سازد، زمانی کـه نوبت بـه بازیکن هم‌تیمی‌اش میرسد، بازیکن هم تیمی میتواند بـه ترکیبی کـه پارتنرش ساخته، کارت اضافه کند.

 

سیگاری بت بهترین سایت ایرانی

یکی از سایت هاي‌ شرط بندی کـه در حال حاضر در حال ارائه خدماتی متفاوت و جذاب برای کاربرانش می‌باشد، سایت شرط بندی سیگاری بت اسـت کـه با توجه بـه تقاضای هایي کـه شـما عزیزان داشته اید.

 

ما دراین مقاله بـه توضیح و بررسی هاي‌ لازم در ارتباط با این سایت شرط بندی می‌پردازیم تا اینگونه شـما بتوانید شرط بندی هایي ایده آل و پیشبینی هایي پر در امد هاي‌ دربخش هاي‌ اصلی این سایت شرط بندی تجربه نمایید.

 

از این رو در همین ابتدا بـه یکی از جذاب ترین دسترسی هایي کـه سایت شرط بندی sigaribet داراس میپردازیم تا با توجه بـه ان و دیگر دسترسی هایي کـه در ادامه برای تان توضیح خواهیم داد، بتوانید شرط بندی هایي دقیق و جذاب را بـه ثبت رسانید.

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

این دسترسی ایده آل کـه امروزه در سایت هاي‌ شرط بندی کمی وجوددارد و هر سایت شرط بندی دراین تلاش اسـت کـه بتواند این دسترسی را در سایتش ایجاد نماید، قسمت ویرایش و ادیت شرط بندی ها و پیشبینی هاي‌ ثبت شده توسط کاربران می باشد. این قسمت از سایت پیشبینی سیگاری بت این دسترسی را بـه کاربران می دهد تا هر کاربر تواند بعد از این‌که شرط بندی خودرا بـه ثبت رسانید .

 

ضرایب بازی های سیگاری بت

بـه اسانی در صورتی کـه شاریط بازی و یا مسابقه ها تغییر یافت، او نیز شرط بندی و یا پیشبینی ثبت شده اش رابا توجه بـه این تغییر ها ویرایش کند و از ضرر هایي سنگین جلو گیری کند و بر برداشت هاي‌ خود بی افزاید.

بازی ورق کنستا Canasta مهیج و پولساز + ترفند و قوانین لازم

از این رو باوجود چنین دسترسی کاربران بیشتر و بیشتر تمایل بـه ثبت شرط بندی هاي‌ شان دراین سایت شرط بندی دارند تا اینگونه اگر برای نخستین بار ها می باشد کـه در حال ثبت شرط بندی نیز هستند، بتوانند بـه اسانی از ضرر دیدن در شرط بندی هایي کـه دارند، پیشگیري نمایند برای ورود بـه سایت معتبر بازی هاي‌ کازینویی سیگاری بت کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *