نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

نحوه بازی ورق کاریوکا

Carioca کاریوکا یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی با ورق و پاسور اسـت کـه برای سرگرمی بسیار خوبه و شـما دراین بازی میتوانید پول خوبی هم ببرید در ادامه با نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی کازیوکا 

در بازی کاریوکا از دو دسته کارت 52تایی معمولی بـه اضافه چهار جوکر استفاده می شود. کـه در مجموع برای انجام این بازی بـه 108 کارت نیاز دارید. طبق معمول این بازی بـه صورت 2 نفره یا 4 نفره بازی میشود. اما میتوان با 5 بازیکن نیز این بازی را انجام دهید.

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

قوانین بازی کاریوکا

منظور از گروه این اسـت کـه ترکیبی سه کارت از یک رتبه ایجاد کنید. لازم نیست کـه سه کارت از یک خال یکسان باشند. بنابر این 9 پیک، 9 دل، 9 دل یک گروه اسـت.

 بـه چهار کارت متوالی از یک خال اسکالر میگویند. مانند 4 خشت، 5 خشت، 6 خشت، 7 خشت. اسکالر همان استریت فلاش در بازی پوکر اما بـه جای پنج کارت از چهار کارت تشکیل شده اسـت.

 

آس بـه انتخاب بازیکن هم میتواند باارزش‌ترین کارت و هم بی‌ارزش‌ترین باشد. بنابر این سرباز گشنیز، بی بی گشنیز، شاه گشنیز، آس گشنیز و آس دل، 2 دل، 3 دل، 4 دل هردو اسکالر معتبر هستند.

آس نمیتواند هم زمان هم بـه عنوان باارزش‌ترین کارت و هم پایین‌ترین کارت استفاده شود. بنابر این شاه پیک، آس پیک، 2 پیک، 3 پیک معتبر نیست.

 

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

بازی کارتی کاریوکا شامل شش دست اسـت. در هر دست، بازیکنان تلاش می کنند تا از شر تمام کارت‌هاي‌ خود خلاص شوند، و وقتی یکی از بازیکنان بـه این هدف رسید، دست بـه اتمام میرسد. سایر بازیکنان بر اساس جمع کردن امتیاز کارت هاي‌ باقیمانده در دستشان، جریمه‌اي دریافت می کنند. بازیکنی کـه کمترین امتیاز را در پایان شش دور کسب کند، برنده بازی اسـت.

 

دیلر ها در بازی کارتی

نخستین دیلر بـه صورت تصادفی انتخاب میشود. پخش کارت و بازی در خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت انجام میشود. بنابر این در دست بعدی بازیکن سمت راست دیلر، دیلر جدید می گردد.

 

بـه هر بازیکن یازده کارت داده میشود. سپس کارتی رو بـه بالا روی میز قرار می گیرد تا دسته کارت‌هاي‌ دور ریختنی ایجاد شود و باقیمانده کارت‌هاي‌ پخش نشده بـه صورت رو بـه پایین درکنار ان قرار میگیرد. بـه این کارت‌هاي‌ بـه پشت، کارت انبار گفته میشود.

 

بازی بـه وسیله بازیکن سمت راست

دیلر شروع می شود و بازیکنان بـه نوبت

بـه ترتیب خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت

بازی میکنند. یک بازیکن در نوبت خود سه کار می تواند انجام دهد:

 

کشیدن یک کارت:

بازیکن باید کارت بالایی کارت‌هاي‌ دور انداخته شده یا کارت بالایی انبار را بکشد.

 

گذاشتن کارت‌ها:

این اختیاری اسـت ودر زیر توضیح داده شده اسـت.

 

دور انداختن یک کارت از دستش و قرار دادن ان بر روی کارت‌هاي‌ دور انداخته شده.

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

شمارش کارت ها در بازی کاریوکا

هدف در بازی کاریوکا این اسـت کـه از شر همه ی کارت‌هاي‌ کـه در دستتان اسـت خلاص شوید. و این هدف فقط از طریق کنار گذاشتن کارت‌ها «کـه گاهی اوقات بـه ان ادغام می گویند» میسر می شود.

 

برای این کـه مجاز بـه کنار گذاشتن کارت ها شوید، ابتدا باید ترکیب مورد نیاز برای دست بازی را ایجاد کنید. بـه این ترکیب‌ها قرارداد میگویند و مرحله بـه مرحله ایجاد ان دشوارتر می شود.

 

قراردادها در بازی کاریوکا
قراردادها عبارتند از:

 

دو گروه «6 کارت» در دست اول
یک اسکالر و یک گروه در دست دوم
دو اسکالر در دست سوم
سه گروه «9 کارت» در دست چهارم
دو گروه و یک اسکالر در دست پنجم
دو اسکالر و یک گروه در دست ششم

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

وقتی یک بازیکن ترکیب کاملی از کارت‌هاي‌ مورد نیاز برای دست را ایجاد کند، ممکن اسـت ان‌ها را بـه صورت رو بـه بالا روی میز جلوی خودش بگذارد بـه اینکار ادغام میگویند. توجه داشته باشید کـه او وادار نیست بـه محض این کـه ترکیب‌هاي‌ را ایجاد کرد اینکار را انجام دهد.

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

درصورت تمایل میتواند تا نوبت بعدی صبر کند. همچنین، او باید مجموعه کاملی از کارت‌ها را قبل از زمین گذاشتن داشته باشد. بـه عنوان مثال، در دست اول، او ممکن اسـت فقط یک گروه را داشته باشد.

 

در حالی کـه او بـه دو گروه نیاز دارد تا بتواند بـه طور هم زمان  هم کارت‌ها را کنار بگذارد. هنگام کنار گذاشتن ترکیب مورد نیاز برای دست، بازیکن ممکن اسـت هیچ کارت اضافی رابا ان‌ها در ان نوبت روی زمین نگذارد. گروه باید دقیقاً مطابق با دست باشد.

کارت‌هاي‌ اضافی را میتوان در نوبت‌هاي‌ بعدی اضافه کرد.

 

در همه ی دست‌ها بـه جز آخرین دست، پس از این کـه بازیکن قرارداد اولیه خودرا فسخ کرد، بازی طبق معمول بـه سمت راست ادامه مییابد. اما در دست آخر، نخستین بازیکنی کـه ترکیبات را روی زمین می گذارد، از شر تمام کارت‌هاي‌ در دستش خلاص می شود، بنابر این ان دور بـه اتمام می رسد.

 

دست های باقی مانده در بازی کاریوکا

هنگامی کـه بازیکن قرارداد اولیه را برای دست کنار گذاشت، در نوبت‌هاي‌ بعدی بـه او اجازه داده می شود کـه کارت‌هایي را از دست خود کنار بگذارد تا هر گروه یا اسکالری را کـه از قبل روی میز وجوددارد

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

« مال خودش یا دیگران» را گسترش دهد. یک گروه را می توان با قراردادن کارت هاي‌ دیگر با همان رتبه افزایش داد و یک اسکالر را می توان با افزودن کارت‌هایي بـه هردو انتهای دنباله گسترش داد. یک آس می تواند بالا یا پایین دنباله قرار گیرد

 

اما دریک زمان نمی توان از ان استفاده کرد. از نظر تئوری می توان یک اسکالر با آس در هردو انتها داشت: آس، 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9؛ 10؛ سرباز، بی بی، شاه، آس، نخستین آس کم و دومی بالا اسـت.

 

بـه عنوان مثال، اگر سه کارت 4 پیک، 4 دل، 4 خشت روی میز باشد، بازیکن میتواند یک یا چند چهار بـه ان گروه اضافه کند. یا، اگر کسی خشت 3؛ خشت 4؛ خشت 5؛ خشت 6 را زمین گذاشته باشد. بازیکن دیگر میتواند کارت دو خشت یا 7 خشت را بـه ان اسکالر اضافه کند.

 

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

بازیکنی کـه قرارداد اولیه خودرا برای راند فسخ کرده اسـت، مجاز نیست در نوبت‌هاي‌ بعدی هیچ گروه یا اسکالر جدیدی را کنار بگذارد. پس از قرارداد اولیه، کارت‌هاي‌ بیشتر تنها با افزودن بـه گروه‌ها و اسکالرهای موجود باید حذف میشوند.

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

او ممکن اسـت هر تعداد کارت را کـه بخواهد در نوبت خود اضافه کند، اما وادار نیست فقط بـه این دلیل کـه کارت‌ها مناسب هستند بازی کند. بـه یاد داشته باشید، در هر نوبت، او همان‌ گونه باید با کشیدن یک کارت جدید از هردو دسته شروع کند و نوبت خودرا با دور انداختن یک کارت بـه اتمام برساند.

 

هنگامی کـه یک بازیکنی از شر تمام کارت‌هاي‌ خود خلاص شد، دست بـه اتمام می رسد. بازیکنان دیگر کـه هنوز در دستشان کارت اسـت، باید ارزش کارت‌هاي‌ در دست خودرا جمع کنند. مجموع امتیاز در هر دست بـه امتیازات دست قبلی ان اضافه میشود.

 

امتیاز کارت‌ها بـه شرح زیر اسـت:

کارت‌هاي‌ اعداد ارزش اسمی خودرا بر حسب امتیاز دارند.
سرباز 11 امتیاز
بی بی 12 امتیاز
شاه 13 امتیاز
آس 14 امتیاز
جوکر 25 امتیاز

نقش جوکر ها

جوکرها وحشی هستند! با این حال، شـما فقط می توانید از یک جوکر در هر اسکالر یا گروه در پایان قرارداد اولیه خود استفاده کنید. یعنی در دست دوم، می توانید جوکر، 4 خشت، 5 خشت، 6 خشت و جوکر، 7 دل، 7 پیک را کنار بگذارید. اما نمی توانید جوکر، جوکر، 5 خشت، 6 خشت و 7 دل، 7 پیک، 7 گشنیز را کنار بگذارید. در نوبت بعدی «یعنی پس از کنار گذاشتن قرارداد اولیه»؛ میتوانید هر تعداد جوکر را دریک اسکالر یا گروه کـه می خواهید کنار بگذارید.

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

یک جوکر در پایان یک اسکالر ممکن اسـت از نظر ارزش تغییر کند. یعنی اگر اسکالر دارای جوکر، 4 خشت، 5 خشت، 6 خشت باشد. میتوانید 3 خشت را بین جوکر و 4 خشت قرار دهید و جوکر جای گزین کارت خشت 2 شود. یا میتوانید کارت خشت 2 را اضافه کنید و جوکر را همان‌ گونه بـه عنوان خشت 3 درنظر بگیرید.

 

شـما نمی توانید ارزش جوکری را کـه در وسط اسکالر قرار دارد تغییر دهید. یعنی اگر 3 خشت، جوکر، 5 خشت، 6 خشت باشد، نمیتوانید کارتی دراین وسط قرار دهید. از آنجایی کـه ان جوکر در انتهای اسکالر نیست.

 

نمی توانید ارزش ان را تغییر دهید. همچنین نمی توانید جوکر را از یک سر اسکالر بـه سر دیگر حرکت دهید. اگر بازیکنی پیک 9؛ پیک 10؛ سرباز پیک، جوکر را کنار بگذارد. نمیتواند 7 پیک را اضافه کند و جوکر را بـه عنوان 8 بشمارد. زیرا جوکر انتها اسکالر نمیتواند بـه ابتدای اسکالر برود. با این حال، اضافه کردن 8 پیک، بی بی پیک یا شاه پیک قانونی اسـت.

 

انواع کاریوکا

بازی کاریوکا کـه در آرژانتین انجام می شود شبیه بـه لوبای آمریکای مرکزی اسـت. تفاوت اصلی این اسـت کـه کاریوکا بـه جای شش دست در هفت دست انجام میشود. قرارداد در دور هفتم سه اسکالر اسـت. از آنجایی کـه برای سه اسکالر بـه دوازده کارت نیاز دارید، برای ان دور بـه هر بازیکن دوازده کارت داده میشود. دراین دور آخر، نخستین بازیکنی کـه زمین میگذارد باید از شر تمام کارت‌هاي‌ خود خلاص شود.

 

جوکر موجود در هر مکانی در اسکالر ممکن اسـت جای گزین شود و بـه مکان دیگری در همان اسکالر منتقل شود. بـه عنوان مثال، دریک اسکالر کـه از 2؛ 3؛ جوکر، 5 تشکیل شده اسـت. جوکر ممکن اسـت با یک 4 جای گزین شود و بـه یک طرف دیگر اسکالر منتقل شود.

 

تفاوت دیگر امتیازهای اختصاص داده شده بـه کارت‌ها اسـت. در کاریوکا جوکرها 50 امتیاز، آس‌ها 20 و سربازها، بی بی‌ها و شاه‌هاهر کدام 10 امتیاز دارند. بقیه کارت‌ها امتیازی برابر با ارزش اسمی خود دارند.

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

نحوه بازی ورق کاریوکا +‌ ترفند و قوانین لازم Carioca

دور نهایی را می توان برای “اسکالرا رئال” «پلکان سلطنتی» بازی کرد. این بدان معناست کـه بازیکن باید تمام 13 کارت یک خال را بـه صورت متوالی ایجاد کند. بـه جای این کـه 3 اسکالر مختلف ایجاد نمائید.

 

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و البته برای تکمیل اینکار نباید بیش از 4 بازیکن در بازی حضور داشته باشند وگرنه بازی بی‌پایان خواهد بود. امکان جایگزینی جوکر در وسط اسکالر یک قانون اختیاری اسـت. می توان ان را در بازی گنجاند یا نه.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *