آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon

ناپلئون Napoleon یکی از بازی های‌ کارتی و ورق جذاب در دورهمی ها اسـت حتی شما در این بازی میتونید درامد خوبی هم کسب کنید در ادامه با آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی ناپلئون 

امپراطور ناپلئون بناپارت نه مخترع و نه محبوب کننده این بازی همنام «همچنین به عنوان “نپ” شناخته میشود» بود، اما نام او برای یکی از مناقصه ها استفاده میشود. دو نفر از دشمنان او، ولینگتون و بلوچر نیز مناقصه هستند. در اینجا نحوه بازی و قوانین بازی ناپلئون آمده اسـت:

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

تعداد بازیکنان: دو تا شش

 

هدف:
برای پیشی گرفتن از بازیکن دیگر و سپس برنده شدن تعداد حقه هایی که برای انها پیشنهاد داده اید.

 

کارت ها:
یک دسته معمولی 52 کارتی استفاده میشود. آس ها بالا هستند.

 

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

دیلر هر کدام پنج کارت را در گروه های‌ سه تایی و سپس دو یا دو و سپس سه کارت میدهد. با شروع از سمت چپ فروشنده، هر بازیکن ممکن اسـت یک پیشنهاد ارائه دهد، و تعدادی ترفند را که باید برنده شود، یا پاس میدهد. مناقصه کت و شلوار ترامپ مورد نظر را نام نمی برد، فقط تعداد ترفندها را نام میبرد.

 

یک پیشنهاد Misère از پیشنهاد 3 بالاتر اسـت. ناپلئون، ولینگتون و بلوچر همگی پیشنهادهایی برای انجام هر پنج ترفند هستند، اما هر کدام امتیاز متفاوتی میگیرند. این بدان معناست که بازیکنی که به ناپلئون برای پنج حقه پیشنهاد می دهد، میتواند توسط بازیکن دیگری که پیشنهاد ولینگتون یا بلوچر را ارائه میدهد، پیشی بگیرد «جدول زیر را برای رتبه های‌ پیشنهادی ببینید».

 

قوانین بازی ناپلئون

اگر همه ی ي موفق شدند، دست را به داخل بیندازید. بالاترین قیمت پیشنهادی سازنده می‌شود. مخالفان Maker با یکدیگر همکاری میکنند تا تلاش کنند تا مناقصه شکست بخورد.

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

Maker با هدایت یک کارت به اولین ترفند شروع میکند. کت و شلوار این کارت تبدیل به برنده می‌شود، البته به جز اگر پیشنهاد Misère باشد که هیچ ترامپی نیست. شما باید در زمانی که قادر به انجام این کار هستید، پیروی کنید. در غیر این صورت ممکن اسـت برنده شوید یا آن را کنار بگذارید.

 

یک ترفند توسط بالاترین برنده در آن برنده می‌شود یا، اگر فاقد برنده باشد، با بالاترین کارت در کت و شلوار رهبری می‌شود. برنده هر ترفند به ترفند بعدی منتهی می‌شود.

 

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

سازنده امتیازات را به هر حریف میبرد یا از دست میدهد. امتیاز مثبت یا منفی را بعد از هر معامله وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که نمرات همیشه با صفر جمع میشوند.

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

اگر به عنوان سازنده برنده تعداد ترفندهایی هستید که پیشنهاد می دهید، به تعداد امتیازهایی که پیشنهاد میدهید امتیاز دهید. برای اورتریک هیچ چیز اضافه ای به دست نمی آید. اگر پیشنهاد دادید و ناپلئون، ولینگتون یا بلوچر را ساختید، 10 امتیاز بگیرید.

 

حریفان برای شکست دادن پیشنهاد سازنده امتیاز میگیرند. اگر سازنده تعداد ترفندهای پیشنهادی را نپذیرد، حریف آن عدد را میگیرد. حریفان برای شکست ناپلئون 5، برای شکست دادن ولینگتون 10 و برای شکست بلوچر 20 امتیاز می‌گیرند.

 

این خطر ضرر بیشتر اسـت که سه پیشنهاد مختلف را برای هر پنج ترفند از هم جدا می‌کند.چرت زدن یک بازی سریع اسـت. اولین نفری که به 30 امتیاز می رسد برنده اسـت.

 

اصطلاحات بازی ناپلئون

در اینجا یک مرجع سریع برای عده ای از زبان کارت که در این مقاله خواهید یافت، آورده شده اسـت.

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

پیشنهاد:
یک بیانیه گفتاری برای برنده شدن تعداد معینی از ترفندها یا امتیازات. همچنین برای ارائه چنین اعلامیه ای.

 

دنبال کت و شلوار:
برای بازی یک کارت از کت و شلوار رهبری.

 

ترامپ:
کت و شلواری که بالاتر از هر کت و شلوار دیگری رتبه بندی شده اسـت. هر کارتی در آن لباس همچنین، برای بازی یک برگ برنده در یک ترفند.

 

هدف این اسـت که هر هشت پایه را از ACE تا پادشاه ساخته شود.دو بسته استاندارد 52 کارتی استفاده می‌شود و انها با هم مخلوط می شوند.

 

معامله
ده انبوه از چهار کارت هر کدام، که به صورت ردیفی تقسیم می شوند، همه ی ي رو به بالا. کارت ها باید روی هم قرار بگیرند تا بازیکن بتواند همه ی ي انها را ببیند.

 

کارت های‌ باقیمانده در یک توده قرار می‌گیرند تا سهام را تشکیل دهند. کارت ها یکی یکی از بالای استوک بالا می آیند و ممکن اسـت روی شمع ها یا پایه ها قرار گیرند. کارت‌های‌ موجود در انبار که قابل استفاده نیستند، رو به بالا در انبوهی در زیر پرتاب‌ها قرار میگیرند تا توده زباله را تشکیل دهند.

 

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

کارت بالای شمع زباله همیشه برای ساختن روی شمع ها یا پایه ها در دسترس اسـت. بازیکن ممکن اسـت کارت‌های‌ انباشته زباله را روی هم بگذارد تا همه ی ي انها دیده شوند.

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

به محض این که بازیکن بتواند انها را از شمع ها رها کند، همه ی ي آس ها در یک ردیف پایه بالای ده شمع تقسیم شده قرار می‌گیرند.

 

فقط کارت بالای یک شمع می تواند جابجا شود. حذف یک کارت کارت زیر آن را آزاد می‌کند. یک کارت ممکن اسـت فقط روی کارت دیگری با همان لباس و در رتبه بعدی بالاتر قرار گیرد.

 

 

آس ها و کارت ها در بازی ناپلئون

ممکن اسـت یک پادشاه بر روی یک آس ساخته نشود و آس ها باید در اسرع وقت به عنوان پایه ها قرار گیرند.

 

پایه ها به صورت کت و شلوار و دنباله ای از آس تا شاه ساخته میشوند.

 

هنگامی که هر یک از ده شمع به طور کامل پاک میشود، هر کارت متحرک ممکن اسـت در فضا قرار گیرد.

نوع بازی: ترفند
سن: 13+
بازیکنان: 2 ، 3 ، 4 ، 5+
برچسب: Peep Nap

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

گرچه در مقایسه با بازی‌های‌ پیچیده‌تر مانند Bridge یا Whist نسبتاً آسان اسـت، اما انچه ناپلئون از نظر ظرافت فاقد آن اسـت، با سرعت سریع و تعامل با بازیکن جبران میکند.

 

سیستم امتیازدهی، با استفاده از تراشه ها، به خوبی به شرط بندی کمک میکند. تفاوت لذت بخش استفاده از «ولینگتون» و «بلوچر» در مناقصه، البته به دیگر ژنرال های‌ مشهور روزگار ناپلئون برمی گردد. اما گفته میشود که بازی با ورق فقط به اواخر دهه 1800 باز میگردد – پس از مرگ رهبر فرانسوی.

 

بسته
بسته استاندارد 52 کارتی استفاده میشود.

 

رتبه کارت ها
A «بالا»، K، Q، J، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2.

 

معامله
هر بازیکن پنج کارت دریافت میکند که هر بار در یک دور سه تایی، سپس یک دور دو تایی در هر زمان، یا ابتدا دو و سپس سه کارت دریافت می‌کند.

 

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

هر بازیکن به نوبه خود، از سمت چپ فروشنده، ممکن اسـت یک پیشنهاد یا پاس بدهد. پیشنهاد تعداد ترفندهایی اسـت که بازیکن فکر می‌کند میتواند با لباس خاصی به عنوان ترامپ برنده شود، از پنج ترفند. پیشنهادی از هر پنج ترفند “خواب” نامیده می‌شود.

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

بازی
بالاترین قیمت پیشنهادی، کت و شلوار ترامپ را با ساختن سرب باز نشان میدهد، که باید یک برنده باشد. سایر بازیکنان باید در صورت امکان از این روش پیروی کنند.

 

بازیکنی که نمی تواند از آن پیروی کند، ممکن اسـت به میل خود برنده شود یا کنار بگذارد. یک ترفند با بالاترین کارت پخش شده از کت و شلوار رهبری شده، یا، اگر حاوی یک ترمپ باشد، با بالاترین برنده برنده میشود. برنده یک ترفند در مرحله بعدی قرار دارد.

 

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

هیچ اعتباری برای ترفندهای اضافی که چه توسط پیشنهاد دهنده و چه توسط مخالفان به دست می آید، بیش از انچه برای انجام یا شکست پیشنهاد لازم بود، وجود ندارد. اگر پیشنهاد دهنده پیشنهاد بدهد، از همه ی ي بازیکنان دیگر گردآوری میکند. اگر پیشنهاد دهنده شکست بخورد، انها به هر بازیکن پول می دهند.

آموزش بازی ورق ناپلئون Napoleon + ترفند و قوانین لازم

ورود به سایت معتبر بازی های کازنیویی

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت بازی های‌ کازینویی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیمرو روش معمول تسویه امتیازات این اسـت که قبل از بازی تعداد مساوی تراشه بین همه ی ي بازیکنان توزیع شود و بعد از هر معامله در تراشه ها تسویه شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *