آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

بازی فکری دز

دز DOS یکی از بازی هاي‌ کازینویی اسـت و میتواند سود خوبی بـه شـما بدهد در ادامه با آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی دز 

دراین پست می خواهیم یک بازی جذاب بـه نام بازی دز «Dos» را کـه با کارت‌هاي‌ اختصاصی خود انجام میشود، بـه شـما معرفی کنیم. در ابتدا نحوه انجام این بازی و مفهومات کلی ان را معرفی خواهیم کرد ودر انتها جزئیات بیشتری از ان را توضیح میدهیم.دقت داشته باشید کـه بازی دز با کارت‌هاي‌ مخصوص بـه خود انجام میشود و با ورق‌هاي‌ معمولی بازی نمی شود.

 

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

 

این بازی با ۲ الی ۴ بازیکن انجام میشود. دیلر باید بـه هر بازیکن ۷ کارت بدهد. دیلر توزیع کارت را در ۷ دور انجام میدهد ودر هر دور بـه هر بازیکن ۱ کارت میدهد. کارت‌ها در جهت چرخش عقربه‌هاي‌ ساعت پخش میشوند.

 

پس از این کـه تمام بازیکنان ۷ کارت خودرا دریافت کردند، دیلر کارت‌هاي‌ باقیمانده را به‌صورت رو بـه پایین در وسط میز قرار می دهد. پس از این، بـه این دسته کارت، دسته کارت مرکزی میگوییم.

 

دیلر از روی دسته کارت مرکزی، ۲ کارت را برمی‌دارد و ان‌ها را درکنار هم رو بـه بالا در وسط میز میگذارد. بـه کارت‌هایي کـه در وسط به‌ صورت ردیف درکنار هم رو بـه بالا قرار می گیرند، ردیف مرکزی میگوییم.

 

ترفند برد در بازی دز

هدف از انجام بازی این اسـت کـه نخستین بازیکنی باشید کـه کارت‌هاي‌ درون دستتان را تمام می کنید. کارت‌هاي‌ درون دستتان طبق قوانینی کـه در ادامه توضیح داده خواهد شد، بـه داخل ردیف مرکزی می روند. و همانگونه کـه گفته شد، بازیکنی کـه زودتر کارت‌هایش را تمام کند، برنده بازی خواهد بود.

 

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

 

برای انجام بازی، باید بـه کارت‌هاي‌ ردیف مرکزی نگاه کنید و یک کارت در دستتان را کـه از لحاظ شماره با یکی از کارت‌هاي‌ ردیف مرکزی مطابقت دارد، بردارید و بر روی ان کارت در وسط میز بازی کنید. برای مثال کارت شماره ۵ دستتان را می توانید بر روی کارت شماره ۵ وسط میز بازی کنید.

 

یا این کـه ۲ کارت درون دستتان کـه جمع عددهایشان با یکی از کارت‌هاي‌ ردیف مرکزی مطابقت دارد را بردارید و بر روی کارت مورد نظر در وسط میز بازی کنید. برای مثال کارت شماره ۲ و شماره ۷ درون دستتان را میتوانید بر روی کارت شماره ۹ وسط میز بازی کنید.

 

در دسته کارت‌ بازی دز، ۲ نوع کارت خاص وجوددارد. کارت‌هاي‌ هشتگ و کارت‌هاي‌ شماره ۲.

 

ورق‌هاي‌ شماره ۲ را میتوان به عنوان هر رنگی در بازی درنظر گرفت. کارت‌هاي‌ هشتگ «علامت دار» را می توان به عنوان هر عددی دراین بازی درنظر گرفت.

 

شـما باید کارت‌هایتان را در طول بازی از دیگر بازیکنان پنهان نگه دارید و کسی نتواند کارت‌هاي‌ شـما را ببیند. فرض کنید پس از این کـه دیلر توزیع کارت را بـه پایان رساند، کارت‌ها بـه شکل زیر باشند.

 

بازی دز ورق البته دقت کنید کارت‌هاي‌ بازیکن در بازی واقعی نباید دیده شوند. ودر این جا برای این کـه نحوه انجام بازی را توضیح دهیم به‌ صورت رو بـه بالا قرار داده‌ایم.

 

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

بازی را نفر سمت چپ دیلر «بازیکن شماره ۲» شروع می کند. او یک کارت ۵ در دستش دارد کـه می تواند با ان بر روی کارت ۵ وسط بازی کند. همچنین کارت ۲ و ۷ دارد کـه می تواند بر روی ۹ بازی کند.دقت کنید کـه وقتی نوبت یک بازیکن میشود، بازیکن تمام بازی‌هایي را کـه می تواند، انجام میدهد.سپس کارت‌هاي‌ مطابقت داده شده، از وسط برداشته میشوند و دور ریخته می شوند. بـه کارت‌هاي‌ دور ریخته شده دیسکارد پایل می گوییم.

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

در ردیف مرکزی، همیشه حداقل باید دو کارت وجود داشته باشد. بنابر این پس از دور ریختن کارت‌هاي‌ بازی شده، اگر تعداد کارت‌هاي‌ ردیف مرکزی کمتر از ۲تا بود، دیلر از روی دسته کارت مرکزی، کارت بـه ردیف اضافه میکند. تا زمانی کـه تعداد ان‌ها حداقل بـه ۲ کارت برسد.

 

پس از این کـه یک بازیکن، بازی خودرا انجام داد، نوبت بازی بـه بازیکن سمت چپش میرسد.

بازیکن سمت چپشدیلر ۲ کارت با شماره‌هاي‌ ۶ و ۱۰ را وسط گذاشته اسـت. نوبت بازیکن بعدی «بازیکن شماره ۳» میباشد.

این بازیکن کارت شماره ۱۰ در دستش دارد تا با ۱۰ وسط میز مطابقت دهد.

 

کارت شماره ۱۰ سبز بازیکن، با کارت شماره ۱۰ وسط میز هم از لحاظ شماره هم از لحاظ رنگ مطابقت دارد. بنابر این بازیکن ۱ بونس دریافت میکند.

بازیکن شماره ۳؛ کارت دیگری برای بازی ندارد و کارت‌هاي‌ بازی شده بر روی دیسکارد پایل دور ریخته می شوند. سپس دیلر ۱ کارت بـه ردیف مرکزی اضافه می کند «کارت ۷ زرد» تا تعداد کارت‌ها بـه ۲ شماره برسد.

 

پس از ان؛ بازیکن شماره ۳ بونس خودرا بازی میکند. بونس او این اسـت کـه او میتواند ۱ کارت دیگر را در هر شرایطی بازی کند.

بازیکن شماره ۳؛ کارت شماره ۱۰ خودرا بـه ردیف اضافه می کند. یعنی درکنار ۲ کارت دیگر در ردیف مرکزی در وسط میز قرار میدهد.

 

کارت شماره 10سپس نوبت بـه بازیکن بعدی «بازیکن شماره ۱» میرسد. بازیکن شماره ۱؛ کارت هشتگ در میان کارت‌هایش دارد.همانگونه کـه گفته شد ورق‌هاي‌ هشتگ «علامت دار» را میتوان به عنوان هر عددی دراین بازی درنظر گرفت.

 

بنابر این بازیکن شماره ۱؛ کارت هشتگ خودرا به عنوان کارت ۶ درنظر می گیرد و ان را همراه با ۱ «به عنوان ۷ زرد» بر روی کارت شماره ۷ وسط می گذارد.بازیکن شماره ۱ همچنین کارت شماره ۲ دارد. همانگونه کـه گفته شد کارت‌هاي‌ شماره ۲ را میتوان به عنوان هر رنگی در بازی درنظر گرفت.

 

بنابر این بازیکن شماره ۱؛ کارت ۲ خودرا کارت آبی درنظر می گیرد و همراه با ۴ آبی کـه دارد «به عنوان ۶ آبی» بر روی ۶ آبی وسط میز قرار میدهد.بازیکن شماره ۱؛ برای مطابقت دادن کارت‌ها از لحاظ رنگی و عددی هم زمان، بـه ازای هر مطابقت، ۱ بونس دریافت می کند. مطابقت دادن ۶هاي‌ آبی، ۱ بونس و مطابقت دادن ۷هاي‌ زرد نیز ۱ بونس. در مجموع ۲ بونس.

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

اما قبل از این کـه بونس‌هایش را بازی کند، دیلر کارت‌هاي‌ بازی شده را دور می‌ریزد. سپس یک کارت بـه ردیف اضافه می کند تا تعداد کارت‌ها ۲تا شود. پس از ان بازیکن شماره ۱؛ می تواند ۲ بونس خودرا بازی کند و ۲ کارت وسط بگذارد.

 

قوانین بازی دز

وقتی یک بازیکن دریک نوبت بازی، ۲ کارت هم رنگ رابا هم ترکیب کند و با یک کارت در ردیف مرکزی، از لحاظ رنگ و شماره مطابقت دهد، بـه ان مطابقت رنگ دابل میگویند، بازیکنان دیگر باید بـه ازای هر مطابقت رنگ، ۱ کارت از دسته کارت مرکزی بردارند «بکشند». همچنین بـه ازای مطابقت رنگ دابل، بازیکن نیز ۱ بونس می گیرد.اگر یک بازیکن قادر بـه بازی نباشد. یعنی هیچ کارتی برای مطابقت دادن با کارت‌هاي‌ ردیف مرکزی نداشته باشد، باید از دسته کارت مرکزی، کارت بردارد.

 

اگر کارتی کـه بازیکن برداشته اسـت، قابل بازی کردن باشد و با یکی از کارت‌هاي‌ ردیف مرکزی مطابقت داشته باشد، بازیکن میتواند ان را بازی کند.اما اگر کارتی کـه بازیکن برداشته اسـت، با هیچ کدام از کارت‌هاي‌ وسط میز مطابقت نداشته باشد، بازیکن نوبت خودرا با اضافه کردن یکی از کارت‌هایش بـه ردیف مرکزی، درکنار کارت‌هاي‌ دیگر، بـه پایان میرساند.

 

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

بازیکنی کـه یک راند «دست» از بازی را برنده شود، بر اساس کارت‌هایي کـه در دست بازیکنان دیگر باقیمانده اسـت، امتیاز می گیرد.

 

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

هر کارتی بـه اندازه عددی کـه دارد، امتیاز دارد، به جز کارت ۲ و کارت هشتگ. کارت‌هاي‌ ۱؛ ۳ تا ۱۰. هر کدام بـه اندازه عددشان امتیاز دارند. برای مثال کارت شماره ۵؛ ۵ امتیاز دارد.

 

کارت‌هاي‌ شماره ۲؛ ۲۰ امتیاز و کارت‌هاي‌ هشتگ، ۴۰ امتیاز دارند. برای مثال فرض کنید بازیکنی کـه اول از همه ی کارت‌هایش را تمام میکند، بازیکن شماره ۱ باشد. دراین صورت، این بازیکن برنده این دست از بازی خواهد بود.

 

بازیکن شماره ۲؛ ۳ کارت با شماره‌هاي‌ ۴؛۴ و ۳ در دستانش باقیمانده اسـت. بنابر این دستش ۱۱ «۴+۴+۳=۱۱» امتیاز ارزش دارد. نفر شماره ۳؛ ۴ کارت با شماره‌هاي‌ ۳؛۴ و ۵ و ۶ در دستانش باقیمانده اسـت. بنابر این دستش ۱۸ «۴+۳+۵+۶=۱۸» امتیاز ارزش دارد.

 

بازیکن شماره ۱؛ در مجموع ۲۹ امتیاز «۱۸+۱۱» برای این دست از بازی، دریافت میکند. برای هر دست از بازی، بـه همین ترتیب امتیاز‌ها ارزیابی میشوند.

 

زمانی کـه امتیاز یک بازیکن در مجموع بـه ۲۰۰ برسد، ان بازیکن برنده کل بازی خواهد بود.

 

انواع کارت ها دز

کارت‌هایي کـه شماره یکسان دارند، باهم مطابقت داده میشوند و بر روی هم بازی میشوند. مطابقت رنگ کارت‌ها الزامی نیست.حداکثر ۲ کارت میتوانند باهم ترکیب شوند و بر روی یک کارت بازی شوند. یعنی شـما نمی توانید ۳ کارت با شماره‌هاي‌ ۱؛ ۱ و ۴ رابا هم ترکیب کنید و بر روی کارت ۶ بازی کنید. زیرا ماکزیمم میشود ۲ کارت رابا هم ترکیب کرد. برای مثال کارت ۴ و ۱ باهم ترکیب شوند و بر روی کارت ۵ بازی شوند.

 

اگر ۲ کارت هم از لحاظ شماره و هم از لحاظ رنگ باهم مطابقت داده شوند، بازیکن ۱ بونس میگیرد.۱ بونس، بـه بازیکن اجازه می دهد کـه یک کارت را بـه ردیف مرکزی اضافه کند.

 

اگر ۲ کارت هم رنگ باهم ترکیب شوند و با یک کارت در ردیف مرکزی، از لحاظ رنگ و شماره مطابقت داده شوند، بازیکن در اصطلاح مطابقت رنگ دابل را انجام داده اسـت. در اینصورت بازیکن ۱ بونس میگیرد و بازیکنان دیگر نیز هر کدام باید ۱ کارت از دسته کارت مرکزی بردارند و بـه دست خود اضافه کنند. ۱ بونس، بـه بازیکن اجازه می دهد کـه یک کارت را بـه ردیف مرکزی اضافه کند.

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

اگر یک کارت هشتگ در ردیف مرکزی وجود داشته باشد، بازیکن می تواند هر کارتی بین ۱ تا ۱۰ را بر روی کارت هشتگ بازی کند. هر بازیکن در نوبت خود میتواند هر تعدادی کـه میـــخواهد کارت مطابقت دهد و بازی کند.

 

زمانی کـه یک بازیکن تنها ۲ کارت در دستش دارد، باید اعلام کند “دُز”. اگر یک بازیکن قبل از این کـه شـما بگویید “دُز”؛ بگوید “دُز”؛ شـما باید به عنوان جریمه ۲ کارت از دسته کارت مرکزی بردارید.

آموزش بازی فکری دز DOS + ترفند و قوانین لازم

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و بازی دز «Dos» رابا تمام جزئیات، مفهوم‌هایي کـه در ان بـه کار میرود، نحوه انجام بازی و …؛ برای شـما توضیح دادیم. امیدواریم این مطلب برای شـما مفید بوده باشد و از انجام بازی دُز درکنار دوستانتان لذت ببرید. اگر این مطلب برای شـما مفید بود، بـه آموزش دیگر بازی‌هاي‌ دورهمی در سایت بخت سر بزنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *