معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

Bunco بونکو یکی از بهترین بازی هاي‌ کازینویی اسـت و میتواند سود خوبی دراین بازی داشته باشید و بهترین ترفند ها و قوانین لازم را داشته باشید در ادامه با معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی بونکو 

بازی تاس بونکو «Bunco» یک بازی تاس دست جمعی کـه بـه طور سنتی با 12 بازیکن انجام میشود. هر 4 بازیکن روی یک میز مینشینند. البته شـما با هر تعداد بازیکنی میتوانید این بازی را انجام دهید. ما دراین مقاله بـه صورت کامل نحوه انجام این بازی را آموزش میدهیم.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

باید پیش از شروع بازی یک بازیکن را مشخص کنید

کـه با بـه صدا درآوردن زنگ زمان شروع و پایان بازی

را نشان دهد.در طول بازی، بازیکنان هر میز بـه نوبت

سه بار تاس می اندازند تا امتیازی کسب کنند.

همه ی میزها بـه طور هم زمان بازی می کنند.

 

در طول هر دور، بازیکنان تلاش میکنند تا اعدادی کـه روی تاس ظاهر میشود برابر با تعداد راند باشد «بـه عنوان مثال، سه تاس با شماره 3 در راند 3 باعث کسب امتیاز توسط بازیکن میشود».بـه ازای هر عددی کـه با شماره دور «راند» منطبق باشد، یک امتیاز بـه بازیکن تعلق می گیرد.

 

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

یک بازیکن تا زمانی کـه امتیازی بـه دست نیاورد بـه حرکت خود ادامه میدهد. سپس گلر امتیازی را کـه کسب کرد را در جدول ثبت می کند. سپس بازیکن باید تاس‌ها را بـه بازیکن سمت چپ بدهد.در پایان یک بازی طبق معمول چندین برنده وجوددارد. بازیکن «هایي» کـه بیشترین Bunco را داشته باشند، برای برد خود جایزه دریافت میکنند.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

لوازم و تجهیزات مورد نیاز بازی تاس بونکو

برای هر میز سه تاس

یک برگه ثبت امتیاز برای هر بازیکن

یک جدول بونکو برای هر میز

زنگ برای هر میز

یک مداد برای ثبت امتیاز

 

میزها را بـه صورت 1؛ 2؛ 3 و غیره شماره‌گذاری کنید. بازیکنان هر دور میزها و صندلی‌هاي‌ خودرا تغییر میدهند. شماره‌گذاری میزها بـه ان‌ها کمک میکند تا متوجه شوند چگونه بین میزها حرکت کنند.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

سه تاس

یک جدول بونکو

یک برگه امتیاز بونکو برای هر بازیکن

یک مداد برای هر بازیکن

یک زنگ روی میز قرار دهید

چهار بازیکن باید دور هر میز بنشینند. بازیکنانی کـه روبروی هم می نشینند برای دور اول هم تیمی هستند.

 

امتیازات لازم در بازی بونکو

بازیکنان زمانی امتیاز می گیرند کـه هر تاسی کـه می اندازند با تعداد دور مطابقت داشته باشد. هر شماره منطبق با دور 1 امتیاز دارد. بـه عنوان مثال، اگر بازیکنی در دور 2 دو شماره تا از تاس‌هایش امتیاز 2 باشند، بازیکن دو امتیاز دریافت می کند و دوباره باید تاس بیندازد.

 

اعداد روی تاس باهم جمع نمی شود و شماره روی تاس نشان دهنده مقدار امتیاز نیست. تاس با شماره 1 در دور 1؛ 1 امتیاز، تاس با شماره 3 در دور 3؛ 1 امتیاز و تاس با شماره 6 در دور 6 نیز 1 امتیاز دارد.با این حال، اگر تاس‌هاي‌ یک بازیکن همه ی یک شماره را نشان دهند، امتیاز بیشتری کسب خواهند کرد.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

اگر سه تاس با تعداد دور بازی مطابقت داشته باشد، Bunco نامیده میشود و بازیکن 21 امتیاز کسب میکند. بازیکن برای دریافت امتیاز باید بلند بگوید بونکو، درصورت عدم گفتن بونکو هیچ امتیاز کسب نمی کند. بـه عنوان مثال، اگر بازیکنی در راند 4؛ سه تاس را بینداز و هر سه تاس شماره 4 باشد، او باید بلند بگویید بونکو و 21 امتیاز را کسب کند.

 

اگر هر سه شماره تاس بازیکن از یک نوع باشد اما با تعداد دور فعلی مطابقت نداشته باشد «بـه عنوان مثال، سه شماره 6 در دور 4»؛ بازیکن 5 امتیاز کسب می کند. این بـه عنوان مینی بونکو شناخته میشود.بازی با فشردن زنگ روی میز اول آغاز می گردد. با فشردن زنگ، بازیکن میز اول سه تاس را برمی‌دارد و پرتاب.می کند هر بار کـه تاس‌ها ریخته می شوند، تاس‌ها بـه صورت جداگانه خوانده میشوند.

 

دور اول، هر تاس با شماره 1؛ 1 امتیاز دارد.

راند دوم، هر تاس با شماره 2؛ 1 امتیاز دارد.

دور سوم، هر تاس با شماره 3؛ 1 امتیاز دارد.

راند چهارم، هر تاس با شماره 4؛ 1 امتیاز دارد.

دور پنجم، هر تاس با شماره 5؛ 1 امتیاز دارد.

راند ششم، هر تاس با شماره 6؛ 1 امتیاز دارد.

تعداد دورها در بازی بونکو

اگر سه تاس از یک نوع و برابر با تعداد دور بازی باشد کـه در ان هستید، بـه شـما 21 امتیاز داده میشود.سه تاس از یک نوع ولی با تعداد دور یکسان نباشد، امتیاز 5 را دارد.هر بازیکن تاس را تا زمانی کـه هیچ امتیازی کسب نکند، می‌اندازد. سپس گلر امتیازهایی بازیکن را در جدول ثبت می کند. و تاس را بـه بازیکن سمت چپ داده می شود تا او پرتاب کند.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

یک دور از بازی زمانی بـه اتمام می رسد کـه حداقل یک بازیکن 21 امتیاز کسب کرده باشد. بازیکنی کـه 21 امتیاز یا بیشتر را کسب کرده اسـت زنگ را بـه صدا درمی‌آورد تا این راند تمام شود.

 

با این حال، همه ی بازیکنان در نوبت خود بازی می کنند، از جمله بازیکنی کـه زنگ را بـه صدا درآورده اسـت. ان‌ها بـه پرتاب تاس ادامه می دهند تا زمانی کـه یکی از پرتاب‌هاي‌ ان‌ها هیچ امتیازی نداشته باشد.

 

حتی اگر دور بـه طور رسمی تمام شده باشد. این بدان معنی اسـت کـه یک بازیکن ممکن اسـت پس از بـه صدا درآوردن زنگ، چندین امتیاز کسب کند یا حتی یک یا چند بونکو بدست آورد.همچنین ممکن اسـت یک تیم بدون بدست آوردن حتی یک بونکو نیز دریک دور پیروز شود.دراین دور هر بازیکنی کـه تاس را بیندازد و شماره 1 بدست آید، 1 امتیاز کسب میکند.

 

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

در هر میز، گلرها تاس‌ها را برمی‌دارند و ان‌ها را پرتاب میکند. روی میز یک، استیسی، گلر اسـت و تاس را می‌اندازد. یک تاس 3 و دو تاس شماره 1 می شود.از آنجایی کـه دو تاس شماره 1 اسـت، او 2 امتیاز کسب می کند و بـه پرتاب تاس ادامه می دهد.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

برای بار دوم کـه تاس را می‌اندازد، اعداد 4؛ 2 و 1 بدست می‌اید. او یک امتیاز دیگر برای شماره 1 بدست می‌آورد و سپس برای بار سوم تاس‌ها را می‌اندازد.برای بار سوم کـه تاس را می‌اندازد دو شماره 6 و یک شماره 2 بدست می آید. او هیچ شماره 1 ندارد، بنابر این دور استیسی تمام میشود و او باید تاس را در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت بـه کارول کـه بازیکن بعدی اسـت بدهید.

 

استیسی گلر اسـت، و از آنجایی کـه در طول نوبت خود 3 امتیاز کسب کرد، ان در در جدول در ستون Us ثبت میکند.کارول تاس را می‌اندازد. تاس‌هاي‌ او اعداد 2؛ 1 و 6 هستند. او برای تاس 1؛ یک امتیاز کسب می کند و دوباره تاس را می‌اندازد.

 

اینبار اعداد 5؛ 4 و 1 می آید.کارول برای شماره 1؛ یک امتیاز دیگر نیز کسب میکند و مجموع امتیازش 2 میشود. برای بار سوم تاس‌ها را می‌اندازد.اینبار اعداد 3؛ 4 و 5 بدست می آید. از آنجایی کـه کارول دراین پرتاب هیچ شماره 1 ندارد، او هیچ امتیازی کسب نمیکند و تاس را در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت بـه بازیکن بعدی، واندا میدهد.

 

استیسی بـه عنوان گلر، امتیاز کارول را یادداشت میکند. کارول هم گروهی استیسی نیست زیرا روبروی او ننشسته اسـت. بنابر این استیسی امتیاز وی را در ستون دیگری از جدول می نویسد. امتیاز کارول دراین دور 2 اسـت.

 

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

حال واندا تاس‌ها را می‌اندازد.سه تاس شماره 3 را نشان میدهند. با این حال، از انجایی کـه دور 1 اسـت نه دور 3؛ امتیازی کـه کسب می کند 5 اسـت و دوباره تاس‌ها را می‌ریزد.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

اینبار 5؛ 4 و 2 ظاهر میشود. از آنجایی کـه شماره 1 وجود ندارد، او امتیازی کسب نمیکند و باید تاس را بـه بازیکن بعدی بدهد.واندا هم گروهی استیسی اسـت، بنابر این استیسی یک شماره 5 را در ستون جدول Us اضافه میکند.حال نوبت هانا کـه تاس را بیندازد. هر سه تاس او شماره 1 هستند.

 

او می گوید بونکو، و از آنجایی کـه بازیکن آخر اسـت و 21 امتیاز کسب کرده اسـت زنگ را بـه صدا درمی‌آورد و با اینکار نشان دهد کـه دور میز یک تمام شده اسـت.

 

اگر هانا بازیکن آخر نبود، بازی همان‌ گونه ادامه داشت و بازیکنان دیگر و همچنین خود هانا دوباره تاس می‌انداختند. بازیکنان میتوانند بـه کسب امتیاز ادامه دهند و بازی تاس بونکو را تا زمانی کـه هیچ امتیازی کسب نکنند، ادامه دهند، سپس دور ان‌ها تمام می شود.

 

از آنجایی کـه هانا هنوز هم میتواند تاس را بیندازد، دوباره تاس خود می‌ریزد بـه امید این کـه امتیاز بیشتری کسب کند.تاس‌هاي‌ او اعداد 4؛ 5 و 3 را نشان میدهند و نوبت هانا تمام می شود و دور بـه اتمام میرسد.در پایان دور اول، جدول استیسی بـه صورت زیر اسـت:

 

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

استیسی و واندا در مجموع 8 امتیاز و کارول و هانا 23 امتیاز کسب کردند ودر این دور پیروز شدند.هر بازیکن باید کارت امتیاز خودرا داشته باشد و امتیازاتش را در ان ثبت کند.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

هنگامی کـه بازیکنی دریک راند برنده می شود، باید W جلو شماره ان راند بنویسد.وقتی بازیکنی یک راند را می بازد، باید یک L روی خط ان راند بنویسد.بازیکنی باید تعداد بونکوهای کـه در طول بازی بدست می‌آورد را جلو گزینه Bunco بنویسد.

 

بـه عنوان مثال، در مثالی کـه در بالا توضیح دادیم. بـه هر بازیکن یک کارت مانند کارت زیر داده می ‌شد. از آنجایی کـه هانا یک بونکو داشت، کارت او در پایان راند اول مانند کارت زیر اسـت.

 

در آغاز هر دور جدید، همه ی بازیکنان باید صندلی یا هم گروهی خودرا تغییر دهند.

 

تیم برنده میز اول، روی میز اول میماند، اما یکی از بازیکنان باید روی صندلی خود حرکت تا برای دور بعد هم گروهی متفاوتی داشته باشد.

 

گروه بازنده میز اول باید بـه میز دو برود.

 

تیم برند میز دو بـه میز یک می آید.

 

گروه برنده از میز 3؛ بـه میز 2 می رود.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

تیم بازنده میز 2 بـه میز شماره 3 می رود.

 

گروه بازند در میز 3 روی میز می ماند، اما یک بازیکن باید روی صندلی حرکت کند تا برای دور بعدی هم گروهی متفاوتی داشته باشد.

 

در ابتدای هر دور، یک نفر در هر میز باید داوطلب شود تا امتیازات را ثبت کند.

 

راندهای 2 تا 6 دقیقا مانند راند 1 اسـت، با این تفاوت کـه در هر دور بـه تعداد تاس‌هایي کـه با تعداد ان دور خاص یکسان اسـت، امتیاز تعلق میگیرد. بـه عنوان مثال در راند بـه تاس‌ها 2 امتیاز 1 داده میشود.

 

روش مساوی و تساوی در بازی بونکو

اگر هردو تیم دریک میز در پایان یک دور امتیاز مساوی داشته باشند، در مرحله رول آف باید شرکت کنند. هر بازیکن مجاز اسـت یک‌باره دیگر تاس بیندازد تا امتیاز بیشتری بدست آورد. هر بازیکن مجاز اسـت تا زمانی کـه امتیاز کسب میکند تاس بیندازد و امتیازات بدست آمده رابا یک دیگر جمع کند.

 

بـه عنوان مثال در پایان دور دوم، دو تیم یک میز امتیاز یکسان بدست می‌آورند. بازیکن 1 تاس‌ها را می‌اندازد و اعداد 2؛ 1 و ظاهر میشود او یک امتیاز کسب میکند. بازیکن 1 باید دوباره تاس بیندازد، اما دراین مرتبه هیچ تاسی شماره 2 را نشان نمیدهد. حال باید او تاس را بـه بازیکنان 2؛ سپس 3 و 4 بدهد. امتیازات بازیکنان همه ی جمع میشود.

معرفی بازی تاس بونکو + ترفند و قوانین لازم Bunco

اگر در پایان مرحله رول آف یک تیم پیشتاز باشد، رول آف بـه اتمام می رسد. تیمی کـه بالاترین امتیاز را کسب کند برنده محسوب می شود.

 

اما چنانچه در پایان رول آف، تیم‌ها همان‌ گونه مساوی باشند. یک رول آف دیگر آغاز میگردد و این روند تکرار میشود تا زمانی کـه یک تیم برنده شود.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و یک قانون اختیاری بـه نام دسته بندی جوایز وجوددارد. با توجه بـه این قانون در پایان بازی بـه بازیکنان با توجه بـه موارد زیر جایزه میدهند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *