بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

بازی پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب اسـت و قرن ها در ایران هم رواج داشته اسـت و برای بعضی یک شغل بسیار پر درامد اسـت در ادامه با بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر «ویژه مبتدیان» سایت برترین بت را دنبال کنید. 

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

بیگ بلایندها و اسمال بلایند

بیگ بلایند «Big Blind» و اسمال بلایند «Small Blind» ممکن اسـت موقعیت‌هایي مشابه بـه نظر بیایند. اما ان‌ها از متفاوت ترین موقعیت‌ها در پوکر هستند.

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

در نگاه اول، بیگ بلایند «Big Blind» و اسمال بلایند «Small Blind» ممکن اسـت موقیعت‌هایي مشابه در پوکر بـه نظر برسند. اما همان طور کـه گفتیم، این دو موقعیت کاملا متفاوت‌اند.بیگ بلایند و اسمال بلایند قطعا شباهت‌هایي نیز دارند اما، ان‌ها از متفاوت ترین موقعیت‌ها در میز پوکر هستند. دراین پست سعی شده تا هر گونه ابهام در مورد بلایند‌ها برطرف شود. همچنین روی تفاوت‌ و شباهت‌هاي‌ اسمال بلایند و بیگ بلایند «Big Blind» نیز تمرکز کرده‌ایم.

 

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر «ویژه مبتدیان»

اسمال بلایند و بیگ بلایند «Big Blind» دو شرط اجباری هستند. دو بازیکن باید هر کدام «از این دو شرط» را قبل از پخش شدن ورق‌ها وارد پات «pot» کنند.اسمال بلایند و بیگ بلایند همچنین بـه موقعیتی در میز پوکر نیز اشاره دارد کـه بازیکنانی در ان هستند باید میزان لازم را پرداخت کنند. مثلاً مبلغ اجباری بیگ بلایند میتواند ۱۰۰ دلار و اسمال بلایند ۵۰ دلار باشد.

 

طبق معمول مبلغی کـه برای بیگ بلایند باید پرداخت دو برابر اسمال بلایند اسـت. مثلاً دریک بازی تگزاس هولدم ۱دلار/ ۲ دلار بدون محدودیت، مبلغی کـه فرد دارای اسمال بلایند باید بپردازد ۱ دلار و بیگ بلایند ۲ دلار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد تگزاس هولدم می توانید مطلب دیگری را مطالعه کنید.بیگ بلایند و 

بیگ بلایند الزاماًً نباید دقیقا دو برابر اسمال بلایند باشد. بـه عنوان مثال، عده اي از کازینوها بـه نسبت ۳ بـه ۱ دلار ژتون ارائه میدهند کـه بیگ بلایند سه برابر بزرگ‌تر از اسمال اسـت.عده اي از بازی ها حتی ساختاری دارند کـه در ان بیگ بلایند «Big Blind» و اسمال بلایند بـه یک اندازه هستند.

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

قوانین بیگ بلایند ها در بازی پوکر

دریک میز معمولی شش نفره یا نه نفره ؛ اسمال بلایند در سمت چپ دکمه قرار دارد. بیگ بلایند درست در سمت چپ اسمال بلایند «دو فاصله با دکمه اسمال بلایند» قرار دارد.

 

اسمال بلایند قبل از بیگ بلایند هم پیش و هم بعد از فلاپ «Flop» عمل می کند. بیگ بلایند گاهی اوقات وادار میشود آخرین بازیکن باشد کـه بعد از فلاپ بازی میکند. بنابر این، بـه طور کلی، موقعیت بیگ بلایند نسبت بـه اسمال بلایند همیشه برتر اسـت.

 

بـه موقعیتی کـه فقط دو بازیکن در میز پوکر فعال هستند هدز آپ «Heads-up» گفته میشود. این موقعیت ممکن اسـت بـه دلیل تمام شدن ژتون بقیه بازیکن‌ها یا فولد کردن ان‌ها پیش بیاید.

 

در حالت هدز آپ، موقعیت بیگ بلایند و اسمال بلایند کمی متفاوت اسـت. در هدز آپ، موقعیت اسمال بلایند، موقعیت دکمه «button» نیز اسـت. این یعنی اسمال بلایند بعد از حرکت فلاپ بیگ بلایند بازی میکند. در واقع، اسمال بلایند همان دکمه اسـت و دکمه همیشه آخرین نفر بازی میکند.

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

ترفند برد در بازی پوکر

موقعیت‌هاي‌ خاص در میز پوکر، مبلغ بیگ بلایند و اسمال بلایند را باید بپردازند. در حالی‌که تمام بازیکنان «با احتساب بیگ بلایند و اسمال بلایند» باید مبلغ آنته «Ante» را وارد پات کنند.مقدار آنته طبق معمولً بـه طور قابل ملاحظه‌اي کوچک تر از اسمال بلایند اسـت و فقط در بازی‌هاي‌ پوکر خاص آنته اجباری بوده.بـه عنوان مثال، تا حدودی نادر اسـت کـه بازی‌هاي‌ نقدی و بدون ژتون از آنته استفاده کنند. اما آنته یک ویژگی مشترک در مراحل بعدی یک تورنومتت پوکر اسـت.

 

وجود بلایند در پوکر بـه ایجاد بازی و حرکت از سوی بازیکنان کمک میکند. اگر ان‌ها وجود نداشتند، بازیکنان پوکر دلیلی برای جنگیدن در بازی نداشتند. ان وقت بازیکنان فقط منتظر می مانند تا دست اولیه ان‌ها جفت آس باشد تا شرط ببندد.

 

از نظر فنی مشکلی برای پوکر پیش نمی‌آمد اگر اسمال بلایند در بازی وجود نداشت. اما باوجود اسمال بلایند، فعالیت بازیکنان بیشتر شده ودر نهایت مبلغ داخل پات افزایش مییابد.این امر باعث می شود جذابیت و هیجان بازی برای بازیکنان غیر جدی نیز حفظ شود.

 

تفاوت فلاپ ها در بازی پوکر

در قبل از فلاپ، اگر در موقعیت بیگ بلایند باشید، وادار هستید تا پول بیشتری را وارد پات کنید. بنابر این محدوده‌ي دست‌هایي قابل بازی دراین موقعیت، دامنه‌اي مشخص دارند. بنابر این بازیکنان خوب زمانی کـه با نخستین رِیز «raise» روبه‌رو میشوند فولد می کنند.

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

کال کردن در موقعیت اسمال بلایند نیز می تواند مشکل آفرین باشد. چراکه بیگ بلایند در حالت قبل از فلاپ، بعد از ما بازی میکند. بیگ بلایند میتواند با اعمال تکنیک اسکوئیز «Squeeze» کـه همام رِیز کردن میباشد، ما را تحت فشار قرار دهد تا نتوانیم فلاپ را ببینیم.بیگ بلایند این مشکل را ندارد چراکه آخرین بازیکنی اسـت کـه دریک دور بازی می کند. بنابر این با کال کردن میتواند فورا ورق فلاپ را ببیند.این توصیه در درجه اول برای بازیکنان مبتدی اسـت. برای انجام یک بازی خوب از موقعیت بلایند‌ها عوامل بسیاری دخیل هستند.

 

مبلغ‌هایي کـه بازیکنان موقعیت بیگ و اسمال بلایند می پردازند، وارد پات میشود. این پات قبل یا بعد از نمایان شدت ورق فلاپ توسط یک «یا چند» بازیکن برنده میشود.این بیگ و اسمال بلایند اسـت کـه پات را برای رقابت دیگر بازیکنان سود بخش می‌سازد و ان‌ها را برای بـه سرقت بردن بلایند‌ها تشویق می کند.

 

هک بلایند ها در بازی پوکر

اصطلاح بـه سرقت بردن یا دزدین بلایند یعنی قبل از نمایان شدن ورق فلاپ، برای نخستین بار دراین دور رِیز کرد تا بازیکن‌هاي‌ نزدیک دکمه «بیگ بلایند و اسمال بلایند» را وادار بـه فولد کردن کنید. اگر بازیکنان موقعیت بیگ بلایند و اسمال بلایند استراتژی خوبی بـه کار نبرند، با استفاده از این تاکتیک میتوان بازی پر سودی داشت.

 

بیگ بلایند بـه عنوان واحد اندازه گیری برای نشان دادن تعداد ژتون‌هاي‌ بازیکن استفاده می شود. بـه عنوان مثال، معمول اسـت کـه بازیکنان بازی‌هاي‌ نقدی، با ۱۰۰ یا ۲۰۰ بیگ بلایند وارد پات میشوند.

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

دریک بازی کـه نسبت‌ها ۲ دلار بـه ۱ دلار اسـت، ارزش بیگ بلایند ۲ دلار میباشد. بنابر این ۱۰۰ ژتون بیگ بلایند یعنی ۲۰۰ دلار و ۲۰۰ ژتون بیگ بلایند یعنی ۴۰۰ دلار.

 

بیگ بلایند طبق معمول موقعیتی برتر نسبت بـه اسمال بلایند دارد. اما میزان برد اسمال بلایند تقریباً همیشه از بیگ بلایند بیشتر اسـت. چراکه بیگ بلایند وادار اسـت بدون دیدن هیچ ورقی روی میز، مبلغ زیادی را وارد پات کند. غلبه کردن بر این مانع بسیار دشوار اسـت.

 

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر «ویژه مبتدیان»

لازم بـه ذکر اسـت کـه باخت در موقعیت بیگ بلایند و اسمال بلایند امری معمول اسـت. تقریباً غیر ممکن اسـت بر دشواری شرط بستن اجباری ان هم قبل از فلاپ غلبه کرد.حتی بازیکنان خوب پوکر نیز میزان برد کمی دراین موقعیت‌ها دارند.

 

اسمال بلایند در پوکردر این جا خلاصه‌اي از انچه دراین پست در مورد موقعیت‌هاي‌ بیگ و اسمال بلایند در میز پوکر آمده اسـت آورده شده.شباهت‌ها این اسـت کـه هردو موقعیت بیگ و اسمال بلایند مستلزم شرط بندی اجباری قبل از فلاپ هستند.

بررسی بیگ بلایند و اسمال بلایند در بازی پوکر (ویژه مبتدیان)

اصطلاح بلایند «نابینا» برای نشان دادن این نکته استفاده میشود کـه بازیکنان باید ژتون‌هاي‌ خودرا قبل از دیدن هر گونه ورق وارد پات کنند. «بـه همین دلیل ؛ بـه پرداخت‌ها بلایند یا نابینا میگویند!»جدا از این، تفاوت‌هاي‌ قابل توجهی بین بلایندها وجوددارد. 

 

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و بـه ویژه در مورد استراتژی.موقعیت هاي‌ بیگ بلایند و اسمال بلایند نیازمند رویکردهای متفاوتی هستند.یک اشتباه رایج مبتدی، استفاده از استراتژی یکسان در هردو موقعیت بیگ بلایند و اسمال بلایند اسـت.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *